Uygulamalı Dersler

İSTEK ANAOKULU & İLKOKULU BRANŞ ETKİNLİKLERİ

Anaokulu yılları gelişimin en hızlı olduğu yaşamın en değerli yıllarıdır. Erken yaşlarda, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini fark etmek, kişilik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla anaokulumuzda Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Yüzme, Müzik, Drama, Dans, Bilişim Teknolojileri & Kodlama ve Satranç & Akıl Oyunları gibi branş dersleri bulunmaktadır. Tüm branş dersleri, PYP Sorgulama Programı çerçevesinde anaokulu programıyla eşgüdümlü, disiplinler arası ortak planlama çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmektedir.

İlkokul küçük yaşta öğrencilerin yeteneklerinin ve ilgi alanlarının keşfedildiği bir süreçtir. İSTEK İlkokulunda birincil amacımız her bir öğrencimizin içinde taşıdığı kendine has dünyanın gücünü açığa çıkartarak, başta kendini tanıma, kavrama ve ifade etmede sanat denen bu bitimsiz kaynak ile dünyalarını buluşturmak ve oradan güç alarak müziğin, resmin, dansın, tiyatronun, sanatın gücünü en etkin şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Müzik :

Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim   kurma yoludur. Tüm duyuları harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile öğrenciler farklı yollarla iletişim kurmayı,  tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını oluşturan dinleme becerilerini de geliştirmiş olurlar.  Okulumuzda öğrencilere çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri bir ortam sağlanır ve yaşam boyu devam edecek müzik kültürünü geliştirmeleri hedeflenir. Orff yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı etkinliklerde öğrenciler bedensel bütünlüğü deneyimler, ritmik ve hareketsel doğaçlamalara, oradan da kendi yarattıkları ritimleri oluşturmayla devam ederler.

İlkokul  müzik  derslerimizde;  müziğe  giriş,  oyunlu  müzik  teorisi  çalışmaları,  ritmik çalışmalar, nota yerleri, değerleri, vuruşları, oyunlar, şarkılar ile çocuklarımızın yaratıcılıkları ve gelişimleri hedeflenmiştir. Çocukların müzikal farkındalığını artırmak üzere müzik teorisi, yazım kuralları, işitme çalışmaları ve de beden perküsyonu niteliğindeki ritmik  çalışmalar  yapılmakta; hem Türkçe  hem  de  İngilizce  şarkılar  ve uygulamalar ile gelişimleri sağlanmakta; grup çalışması bilinci oluşturulmaktadır.

Görsel Sanatlar:

Görsel Sanatlar çalışmalarında yaratıcı deneyimleri ve kavramsal anlayışı geliştirmeye yönelik öğrencilerin ilgisini çekecek olumlu bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır. Öğrenciler, duygularını çizgiler aracılığı ile ifade ederken, aynı zamanda el kaslarının ve el-göz koordinasyonunu geliştirme, malzemeleri (tuz seramiği, parmak boyası, suluboya, pastel boya, akrilik boya, kil, alçı, pullar, simler, boncuklar ve atık malzemeler) ve teknikleri amacına uygun olarak kullanabilme, figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilme ve başladığı işi bitirme becerileri geliştirmektedir.

İlkokul seviyesinde görsel sanatlar-resim dersinde ise çocukların düş dünyalarına yönelik çalışmalar hedeflenmiştir. Sorgulama temelli program çerçevesinde, öğrencilerin merak ve hayal güçleri ile şekillenen öğrenme sürecinde, öğrencilerimiz resim atölyelerimizde el- kas gelişimlerini sağlamak üzere yaş düzeylerine ve bireysel gelişimlerine yönelik çeşitli teknikler kullanılarak, üç boyutlu resim, geleneksel resim, seramik gibi çalışmalar yapmaktadırlar.

Dans:

Öğrencilerin dansın kültürel  ve  sosyal   yönünü   anlamlandırabilmeleri  için, hareketler aracılığıyla   kendilerini  ifade   etme  becerilerini  geliştiren dans derslerinde,  beden farkındalığı,    denge, konsantrasyon, esneklik kazandırılarak özgüven gelişimi de desteklenir. Ayrıca, toplu halde   yapılan çalışmalarda öğrencilerin işbirliği   yapma yetenekleri gelişir  ve kendi  kültürümüze ait  dansları öğrenirken, farklı kültürlere ait danslarla ilgili de farkındalık kazanırlar.

Drama:

Drama, kendimizi fiziksel ve sözel olarak nasıl ifade ettiğimizle ilgilidir. Çocuklarımızın duyarlı, kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları, çok yönlü gelişimi destekleyen önemli etkinliklerden biridir. Jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, yaratıcı hareket, taklit, doğaçlama, maske çalışması, müzikal, pandomim, kukla ve hayal kurma çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dili de kullanarak  yaratıcı  drama  etkinlikleri  gerçekleştirilir.  Böylece, öğrenciler  yaratıcı çalışmalarını izleyicilere sunma, yaşıtlarını sahnede izleme ve böylece kendileri de eleştirel farkındalığa sahip izleyiciler olma fırsatını elde ederler.

Bilişim  Teknolojileri  /  Kodlama:

Öğrencilerin  öğrenmelerine  ve  kavramsal  anlayışlarını  geliştirmelerine  destek  olan sorgulama programı doğrultusunda ünitelerle ilişkili olarak çalışmalar gerçekleştirilir. Aynı zamanda,  öğrencilerin bilgisayarla tanışması, fare ve klavye yardımıyla el-göz koordinasyonu sağlaması, küçük kas becerilerini geliştirmesi, oyunlarla, bilişim   teknolojisini doğru   biçimde   kullanmanın önemini   kavramaları sağlanmaktadır. Kodlamaya   giriş   niteliğindeki derslerde   ise; öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmektedir.

MEB öğretim programı ile anaokulu ve ilkokullarımızda uygulanan Uluslararası  Bakalorya İlk Yıllar Programlarına entegre biçimde   oluşturulmuş Robotik   ve Kodlama   Öğretim Programı temelde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı    ve   eleştirel düşünme gibi üst   düzey   becerilerinin gelişimine odaklanmakla birlikte; işbirliği yapma,   bir gruba ait olma, sorumluluğu kabul etme, başkalarının kararlarına saygı gösterme gibi sosyal becerileri; problemi tanımlama, farklı yollarla  veri toplama, veriyi  kayıt  ve analiz etme gibi araştırma becerilerini de destekler. İlkokulda öğrencilerimizin öğrenmelerini bilgisayar laboratuvarlarının dışına   taşıyarak her   tür alanın  laboratuvar ve atölyeye  dönüşmesini sağlayan öğretim programımız çerçevesinde, öğrencilerimiz öğrenme sonuçlarını (ürünlerini) ulusal ve uluslararası arenada sunabilecekleri birçok   fırsat   elde   ederler. Öğrencilerimiz her yıl bu süreci destekleyeceği ve projelerini sunabileceği aşağıdaki programlara katılma fırsatı bulurlar:

• Maker Fair (ISTECH FEST ve Ulusal Maker Fuarları)

• Hour of Code (Kodlama Saati) Etkinliği

• FIRST® LEGO® League Junior (FLL Jr.)

• FIRST® LEGO® League (FLL)

• FIRST Robotics Competition (FRC)

Satranç &  Akıl  Oyunları:

Satranç ve akıl oyunları, çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren en önemli araçlardandır. Anaokulu ve ilkokul gruplarında uygulanan derslerimizde hedefimiz, öğrencilerin stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı ve çoklu düşünme, karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirmektir.

Beden Eğitimi:

Beden  eğitimi     dersinde  amacımız;  öğrencilerimizin  21.  yüzyılın  zorlu dünyasına hazırlanması, yaşam boyu  öğrenenler olarak yetişkin  hale  gelirken kişisel  ve bedensel olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine katkı sağlamaktır. PYP sorgulama programı çerçevesinde yürütülen derslerde eğitsel oyunlar yoluyla çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı  sıra,  el- göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Bunun yanı sıra İlkokul kulüp derslerinde öğrencilerimiz spor klubünü seçerek basketbol,
voleybol, masa tenisi, futbol, jimnastik ve dans branşlarında eğitim alabilirler. Aldıkları bu eğitimler
doğrultusunda sportif turnuvalar düzenlenip, öğrencilerin seçtikleri branşlarda yetenklerini
sergileme imkanı bulurlar.

Yüzme:

İSTEK  Anaokullar ve  İlkokullarında,  kampüs  içinde  yer  alan  yarı  olimpik  yüzme havuzunda gerçekleştirilen derslerle, öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken yeteneklerinin keşfedilmesine olanak sağlamaktayız. Suda  kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt  üstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yapılarak öğrencilere temel yüzme becerileri kazandırılır.

İSTEK İlkokulunda öğrencilerimizin çeşitli sosyal ve sportif alanlarda merakını uyandırmak,  kendi potansiyellerini keşfederek en iyi şekilde  kullanmalarını sağlamak ve aynı  zamanda  bedensel,  zihinsel,  sosyal  gelişimlerini  desteklemek  amacıyla öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi seçimlerini yapacakları birçok alanda eğitim almalarına fırsat sunmaktayız.