İlk Yıllar Programı (PYP)

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı

(International Baccalaureate Primary Years Programme - IB PYP)

PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlamaktadır. PYP, öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modelini temel alan bir eğitim ve öğretim yaklaşımıdır. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sağlar. Disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesi olan PYP, öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler. Programın amacı: Ulusal ve uluslararası değerlere sahip, kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmektir.

PYP uygulayan İSTEK Anaokulları ve İlkokullarında MEB müfredatı, Uluslararası Bakalorya’nın İlk Yıllar Programı ile entegre edilerek uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sınıf düzeyi için ön gördüğü kazanımlar IB PYP’nin sunduğu çerçeve etrafında yapılandırılarak geliştirilir ve sorgulama temelli yöntem ve tekniklerle eksiksiz olarak uygulanır.

İlk Yıllar Programı hakkında detaylı bilgiye ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz. (http://www.ibo.org )

Öğrencilerimizin nasıl bireyler olmalarını hedefliyoruz?

IB öğrenen profili, entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal büyümeyi içeren çok çeşitli insani yeterlilikleri ve sorumlulukları temsil eder. IB PYP’nin en önemli amacı IB Öğrenen Profiline uygun bireyler yetiştirmektir. IB Öğrenen Profili, IB misyonunun eyleme geçmiş halidir. Program süresince gördükleri eğitimle öğrenciler aşağıdaki IB Öğrenen Profili özelliklerini geliştirmeyi ve bu özellikleri hayatlarında sergilemeyi hedeflerler.

IB Öğrenen Profilini oluşturan 10 özellik (Araştıran-sorgulayan,  Bilgili, Düşünen, İletişim kuran, İlkeli, Açık görüşlü, Duyarlı, Riski göze alan,  Dengeli, Dönüşümlü düşünen), programın bireyin bütünsel gelişimine verdiği önemi de gösterir.

Program hangi öğretim yaklaşımlarını temel almaktadır?

 • Sorgulama temelli öğrenme
 • Erken çocuklukta oyun temelli öğrenme
 • Disiplinlerüstü öğrenme
 • Kavram Temelli Öğrenme
 • Farklılaştırılmış öğretim

Öğrencilerimizin neler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve neleri anlamalarını istiyoruz?

PYP, branşların kendi özel alanları saklı tutularak, bütünleşmiş bir çatı altında birleştirilmesini sağlayan disiplinler üstü bir öğretim programı geliştirmiştir.  Okulumuzdaki öğretmenlerin titiz çalışmalarıyla hazırlanan sorgulama programında yer alan sorgulama üniteleriyle dersler;  ders alanları arasında geçişler içeren bir sorgulama bağlamı içerisinde ele alınır.  Müfredat, İlk Yıllar Programı’nın altı disiplinlerüstü teması altında işlenir. Her yaş düzeyinde öğrenciler bu disiplinlerüstü temalarla ilgili daha derin bir anlayış geliştirirler.

Kim Olduğumuz, Bulunduğumuz Yer ve Zaman, Kendimizi İfade Etme Yollarımız, Dünyanın İşleyişi, Kendimizi Düzenleme Biçimimiz ve Gezegeni Paylaşma disiplinlerüstü temaları altında sorgulama üniteleri planlanarak işlenmektedir.  Bu üniteler kapsamında öğrencilerimiz kavramlara odaklanmakta ve farklı alanlara transfer edebilecekleri anlayışlar geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.

Öğrencilerimizin ne yapabilmelerini istiyoruz?

Öğrenciler program boyunca öğrenimleri sırasında, bir dizi beceri edinir ve uygular. Düşünme, iletişim, sosyal, araştırma ve öz-yönetim başlıkları altında toplanan beceriler sadece sorgulama ünitelerini değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenim ve öğretim için de değerlidir.

Öğrencilerimizin öğrendiklerini kullanarak nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz?

Program aracılığıyla öğrencilerin yerel ve küresel konular hakkında düşünmeleri, bilinçli seçimler yapmaları, eyleme geçmeleri ve gerçekleştirdikleri eylemler üzerinde düşünmelerini içeren süreçler sağlanır.  Öğrenciler öğrenmelerinin sonucunda davranış değişikliği, yaşam tarzı seçimleri, karar alma sürecine katılım, olumlu fark yaratmak adına iş birliği yapma gibi şekillerde eyleme geçebilirler.  

PYP’nin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

1.  PYP, yaratıcı, destekleyici ve işbirlikçi ortamlarda doğal merakı ve öğrenmeyi teşvik eder.

2. PYP öğrencileri kendileri için anlam yaratır ve gerçek dünya sorunlarını keşfederek anlayış oluştururlar.

3.  PYP öğrencileri çeşitli şekillerde ve birden fazla dilde iletişim kurmayı öğrenirler.

4.  PYP öğrencileri, kendi öğrenmelerini planlamak, sunmak ve değerlendirmek için öğretmenler ve diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışırlar.

5. Kendi ve diğer kültürlerin işbirliği ve anlayışı PYP'nin önemli bir odak noktasıdır. Öğrenciler nasıl saygılı ve açık görüşlü olmayı öğrenirler.

6. PYP öğrencileri, konu alanları içinde ve arasında bilgi, anlayış ve beceriler geliştirmek için eleştirel ve yaratıcı düşünceyi kullanır.

7. PYP öğrencileri geliştikleri ve başarılı olduklarına inanırlar. Uygun seçimler yaparlar ve eylemleri için sorumluluk alırlar.

8.  Yaratıcı öğrenme, öğrencilere gittikçe küreselleşen ve belirsiz bir dünyada yeni ve beklenmedik zorluklara ve fırsatlara cevap vermek için çeviklik ve hayal gücü kazandırır.

9.  Eğitimin daha iyi ve daha barışçıl bir dünya inşa etmeye yardımcı olabileceği inancına tüm okul toplumunu dâhil eder.           

10. Öğrenciler fikir ve görüşlerini ifade edebilir, kendi ve başkalarının hayatlarında fark yaratan çözümler önerebilirler.

11. Öğrenciler öğrenme süreçlerinin pasif katılımcıları değil; etkin paydaşları – özneleri olurlar.

Kaynak:

 • Primary Years Programme The Learner -  International Baccalaureate Organization; 2018
 • Primary Years Programme Learning and Teaching - International Baccalaureate Organization; 2018
 • https://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/posters/pyp-10-reasons-poster-en.pdf
 • ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, öğretmen, ebeveynler ve çocuklara güçlü alanlarını ve geliştirilmesi gereken alanlarını ve ayrıca programın etkinliğini görmelerini sağlayan bir süreçtir.

Ön Değerlendirme; önceki bilgi ve tecrübelerin ortaya çıkarılması için yeni öğrenmeye başlamadan önceki süreçtir. Tüm sınıflarımızda beyin fırtınası faaliyetleri ve zihin/kavram haritaları gibi pek çok farklı yöntem öğrencilerin ön bilgilerini öğrenmek için kullanılır.

Süreç Değerlendirme;  günlük öğrenme ile iç içe geçmiştir. Çocukların halihazırda neyi bildiklerini, anladıklarını ve yapabileceklerini bularak gelecekteki gelişimini ve öğrenmesini planlamak amacıyla öğretmen ve öğrencilere yardımcı olur. Farklılaştırma için öğretmenlere veri sağlar. Sonuç Değerlendirmesi süreç değerlendirmenin bir parçasıdır. Sürecin sonunda hedefe ne kadar ulaşıldığının değerlendirilmesi için gerçekleştirilir. Öğrencilerin, öğretmenleri ve ebeveynlerine ünite süresince nelerin öğrenildiğini göstermesi ve gelişimin değerlendirilmesi için bir imkan sunar. 

PYP’de etkili değerlendirmenin özellikleri nelerdir?

 • Önceden belirlenmiş ve öğrencilerle birlikte geliştirilmiş anlamlı ölçütlerinin bulunması
 • Öğrencilerin yalnızca bilgileri – olguları hatırlamasını değil öğrendiklerini sentezlemesini ve uygulamasını da sağlaması
 • Öğrencilerin dönüşümlü düşünmesini ve öz-değerlendirmesini geliştirmesi
 • Kaliteli ürün ya da performans üretimine yoğunlaşması
 • Çocukların güçlü yanlarını vurgulaması ve yeteneklerini – becerilerini sergilemelerine izin vermesi
 • Çocukların farklı görüş ve yorumlarını ifade etmelerine imkan tanıması
 • Öğrenme/öğretme döngüsünün her aşamasında geri bildirim sağlaması
 • Öğrenci ihtiyaçları, ilgileri ve öğrenme tarzlarının (öğrenci odaklı) dikkate alınması
 • Öğrenciler ve öğretmenler arasında iş birliği olması
 • Öğrenci gelişimi ve öğrenmesi ile ilgili olarak öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler ve yöneticiler tarafından belirlenen ve anlaşılan hedeflere yönelik kanıt oluşturması 
 • Geriye doğru tasarım ile ulaşılacak son noktanın ve hedeflerin en baştan belirlenmesi, öğrenme etkinlikleri ve değerlendirmelerin bu hedefe uygun şekilde planlanması 

Öğrenciler PYP’de öğrendiklerini nasıl gösteriyorlar?

Öğrendiklerini gösterebilmeleri amacıyla öğrencilere pek çok imkan verilmektedir. Bunlar;  sunumlar, performansa dayalı çalışmalar, portfolyolar, görüşmeler, testler, süreç – sonuç değerlendirmeleri, dönüşümlü düşünme / öğrenme günlükleri, sınıf içi tartışmalar ve 4. Sınıf sonunda PYP Sergisi, vb. içerir.

• Gelişim raporları: Anaokulunda her sorgulama ünitesi sonunda öğrencinin ünitede hedeflenen bilgi, beceri (öğrenme yaklaşımları), kavramlar ve öğrenen profili özelliklerine dair gelişimleri değerlendirilir. İlkokulumuzda ise öğrenciler her dönem sonunda karneleriyle birlikte hem sorgulama ünitelerine hem de ders alanlarına özel olarak değerlendirmelerini içeren bir gelişim raporu alırlar. Gelişim raporlarında, öğrencilerin dönüşümlü düşünmeleri ve öğretmenlerin ayrıntılı geri bildirim verebilmeleri için bölümler mevcuttur. Öğrencilerin ünitede öğrendikleri sonucunda geçtikleri eylemlere de gelişim raporlarında yer verilir. 

Buna ek olarak ilkokulda Kasım ve Nisan ara tatilleri öncesinde; öğrencilerin bilgi, kavram, beceri ve eyleme dair gelişimlerine dair geri bildirimlerin olduğu bir genel değerlendirme raporu da hazırlanmaktadır.

Anaokulunda ise birinci ve ikinci dönem sonunda öğrencilerin gelişimlerine dair genel değerlendirmeleri içeren bir rapor daha iletilmektedir.

• Dönüşümlü Düşünme Günlükleri: Öğrenciler yıl boyu öğrenmelerine dair dönüşümlü düşünerek öğrenme günlükleri tutarlar. Bu günlükler, öğrenci gelişiminin somut göstergeleridir.

Hedef belirleme toplantıları: İlkokul öğrencilerimiz, akademik yılın başında, öğrenciler güçlü yanlarını ve geliştirilmesi gereken alanları düşünür. Yeni akademik yıl için hedefler koyarlar ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yaparlar.  Bu hedefleri öğrenciler her dönem bir kez gerçekleşen portfolyo sunumlarının bir parçası olarak da düzenli olarak değerlendirirler ve kendilerine yeni hedefler koyarlar.

• Portfolyo sunumları ve öğrenciler tarafından yürütülen toplantılar: Öğrenciler, portfolyolarından seçtiklerini ürünleri aileleriyle her dönem bir kez gerçekleşen portfolyo sunum günlerinde paylaşırlar. Öğrencilerin gelişimlerini çok net olarak sergiledikleri çalışmalardır. Bu çalışmalar; öğrencilerin ürünlerinin sergilendiği mini sergi adıyla da bazı okullarımızda gerçekleştirilmektedir.

PYP Sergisi: PYP Sergisi, PYP uygulayan tüm okullarda öğrencilerin programın son yılında tamamladıkları ve program kapsamında öğrendiklerini, kazandıkları becerileri ve olumlu tutumları okul toplumuyla paylaştıkları bir değerlendirme çalışmasıdır. PYP Sergisinde öğrencilerimiz gruplarıyla belirledikleri bir küresel problemle ilgili araştırma yaparak bu probleme yönelik eyleme geçerler. Okullarımızdaki öğretmenler mentorluk yaparak çalışmalarında gruplarımıza rehberlik ederler. Öğrencilerimiz PYP Sergisi sunumları sonrasında programı tamamladıklarını gösteren PYP sertifikalarını alırlar. 

 • -          KÜTÜPHANENİN ROLÜ

Kütüphane, PYP okullarında etkili öğrenme ve öğretimi destekleyen ve kolaylaştıran bir merkez konumundadır.  Sorgulamayı, öğrenmeyi destekleyen, merak uyandıran kaynaklara erişim imkanı tanır.  Okullarımızda kurgu ve kurgu olmayan kitaplar, dijital kaynaklar ve bilgisayar / tabletlerin olduğu zengin kütüphaneler öğrencilerimizin  kullanımına açıktır. Kütüphanelerimizde farklı veri tabanlarına üyeliklerimiz de mevcuttur. Kütüphanelerimizdeki kaynaklarımıza ek olarak sınıflarımızdaki kitaplıklarımızda da öğrencilerimizin öğrenme ve meraklarını destekleyecek kaynaklar vardır.

Öğrencilerimiz kütüphanelerimizde haftada bir gün araştırma becerilerini merkeze alan dersler yapmakta, buna ek olarak yazar etkinlikleri, yaratıcı yazarlık çalışmalarına katılmakta, teneffüslerinde araştırma ve serbest okuma yapmakta ve kitap ödünç alabilmektedir. Akademik dürüstlük geliştirme hedefi kütüphane derslerimizde de üstünde durduğumuz  hedefler arasındadır.

ANAOKULUNDAN VE İLKOKULA GEÇİŞ  - İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Anaokullarımız ve ilkokullarımızda uyguladığımız Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı  (IB PYP), aynı öğrenme ve öğretim yaklaşımının benimsenmesi nedeniyle anaokulundan ilkokula geçişi kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler sorgulama temelli bir programla öğrenmeye ilkokulda da devam etmektedir. Anaokulu 6 yaş grubu öğrencilerimiz hazırlanan ilkokul oryantasyon programı ile ilkokuldaki sınıfları, öğretmenleri tanıma şansı bulmaktadırlar.